ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

Vision

เป็นบริษัทไอทีอันดับหนึ่งของประเทศ
ที่ช่วยให้ผู้คนเข้าถึงไอที และใช้งานอย่างคุ้มค่า

Mission

พันธกิจ

จัดหา-ส่งมอบ สินค้าและบริการที่คุ้มค่า
ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจแล้วบอกต่อ

พันธกิจ

สรรหา พัฒนา และส่งเสริมความ
ก้าวหน้าให้บุคคลากรอย่างต่อเนื่อง

พันธกิจ

สร้างสังคมไอทีที่มีคุณภาพ
เพื่อสร้างความมั่นใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่คู่ค้าในทุกภาคส่วน

พันธกิจ

ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินธุรกิจ และมีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์ สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี

พันธกิจ

นําเทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดต่อธุรกิจ

วิสัยทัศน์
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น