ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

CSR & Activities

ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชนโดยรอบ รวมทั้งใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศชาติ รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจกรรมต่างๆ ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น