ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

Board of Directors & Management Team

Board of Directors

นายศานิต	ร่างน้อย

นายศานิต ร่างน้อย

ประธานกรรมการ ,
กรรมการอิสระ

นายณัฏฐ์	ณัฐนิธิการัชต์

นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์

กรรมการ

นายอมร ทาทอง

นายอมร ทาทอง

กรรมการ

นายศรัณย์ ปัญหา

นายศรัณย์ ปัญหา

กรรมการ

นายบัญชา วงศ์หลีกภัย

นายบัญชา วงศ์หลีกภัย

กรรมการ

นายปรีชา ทองถนอมกุล

นายปรีชา ทองถนอมกุล

กรรมการ

นายเอกชัย ระวีแสงสูรย์

นายเอกชัย ระวีแสงสูรย์

กรรมการ

นายฉัตรชัย สายบัว

นายฉัตรชัย สายบัว

กรรมการ

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์

กรรมการ

นายปราการ ทวิสุวรรณ

นายปราการ ทวิสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการอิสระ

นายนิยม เติมศรีสุข

นายนิยม เติมศรีสุข

กรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการอิสระ

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

กรรมการตรวจสอบ ,
กรรมการอิสระ

คณะกรรมการตรวจสอบ

นายปราการ ทวิสุวรรณ

นายปราการ ทวิสุวรรณ

ประธานกรรมการตรวจสอบ

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

กรรมการตรวจสอบ

นายนิยม เติมศรีสุข

นายนิยม เติมศรีสุข

กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

ประธานคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

นายนิยม เติมศรีสุข

นายนิยม เติมศรีสุข

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์

นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

นายปราการ ทวิสุวรรณ

นายปราการ ทวิสุวรรณ

กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปราการ ทวิสุวรรณ

นายปราการ ทวิสุวรรณ

ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

นางสาววรดา ตั้งสืบกุล

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นางสาวปิยธิดา ปาปะขี

นางสาวปิยธิดา ปาปะขี

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายนิยม เติมศรีสุข

นายนิยม เติมศรีสุข

กรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริหาร

นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์

นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์

ประธานกรรมการบริหาร

นายอมร ทาทอง

นายอมร ทาทอง

กรรมการบริหาร

นายบัญชา วงศ์หลีกภัย

นายบัญชา วงศ์หลีกภัย

กรรมการบริหาร

นายปรีชา ทองถนอมกุล

นายปรีชา ทองถนอมกุล

กรรมการบริหาร

นายเอกชัย ระวีแสงสูรย์

นายเอกชัย ระวีแสงสูรย์

กรรมการบริหาร

างสาวปิยธิดา ปาปะขี

นางสาวปิยธิดา ปาปะขี

กรรมการบริหาร

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์

กรรมการบริหาร

นายฉัตรชัย สายบัว

นายฉัตรชัย สายบัว

กรรมการบริหาร

นายภานุวัฒน์ รู้ยิ่ง

นายภานุวัฒน์ รู้ยิ่ง

กรรมการบริหาร

นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์

นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์

กรรมการบริหาร

นายศรัณย์ ปัญหา

นายศรัณย์ ปัญหา

กรรมการบริหาร

ดร. สรัญ ฐิตะวสันต์

ดร. สรัญ ฐิตะวสันต์

กรรมการบริหาร

ทีมผู้บริหาร

นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์

นายณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO)

นางสาวปิยธิดา ปาปะขี

นางสาวปิยธิดา ปาปะขี

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงินและบัญชี (CFO)

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์

นายจักรกฤช วัชระศักดิ์ศิลป์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานพัฒนาธุรกิจ (Dept.-CBD)

นายฉัตรชัย สายบัว

นายฉัตรชัย สายบัว

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ (COO)

นายภานุวัฒน์ รู้ยิ่ง

นายภานุวัฒน์ รู้ยิ่ง

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานเทคโนโลยี (CTO)

นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์

นางอโนชา เลิศเจริญวัฒน์

ประธานเจ้าหน้าที่สายงาน
ทรัพยากรบุคคล (CPO)

นายศรัณย์ ปัญหา

นายศรัณย์ ปัญหา

ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหารด้านการค้า
(CCO)

ดร. สรัญ ฐิตะวสันต์

ดร. สรัญ ฐิตะวสันต์

ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Dept.-CEO)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น