ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

Anti-corruption

anti-corruption

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย บริษัทอื่นที่มีอำนาจควบคุม และตัวแทนทางธุรกิจ (“บริษัทฯ”) ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โปร่งใส่ โดยอยู่ภายใต้กฎหมาย ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี และหลักจริยธรรม รวมทั้งสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยตระหนักดีว่าการให้สินบนและการคอร์รัปชั่นนั้นก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ รายละเอียดดังนี้

หัวข้อ ดาวน์โหลด
การต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น