ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

Company information

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาไทย)

บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จํากัด (มหาชน)

ชื่อบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ภาษาอังกฤษ)

Advice IT Infinite Public Company Limited

ประเภทธุรกิจ

จําหน่ายปลีก-ส่งสินค้าไอที เช่น คอมพิวเตอร์ประกอบ คอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ค คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป และอุปกรณ์เสริมต่างๆ รวมถึงสินค้า กลุ่มสมาร์ทโฟนและเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ผ่านช่องทางสาขาและช่องทางออนไลน์ และให้บริการหลังการขายที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร

เลขทะเบียนบริษัท

0107565000620

ที่ตั้งสํานักงาน

เลขที่ 74/1 หมู่ที่ 1 ตําบลท่าอิฐ อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

โทรศัพท์

02 908 8888

เว็บไซต์

www.advice.co.th

ทุนจดทะเบียน

310,000,000 บาท (ณ 25 มกราคม 2567)

ทุนชําระแล้ว

310,000,000 บาท (ณ 25 มกราคม 2567)

สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น