ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น
ประเภท : XM

ณ วันที่ 15/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

6,332


เปอร์เซ็นการถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

61.68

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 15/03/2567

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

5,966


เปอร์เซ็นการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย

27.97

(% Free Float)

ตารางเเสดงโครงสร้างผู้ถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรกของบริษัทฯ ณ วันที่ 15/03/2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อ จำนวนหุ้น สัดส่วนร้อยละของหุ้นที่ถือ
1 นาย ณัฏฐ์ ณัฐนิธิการัชต์ 166,280,000 26.82
2 บริษัท ไทย จอยเวนเจอร์ กรุ๊ปส์ จำกัด 160,000,000 25.81
3 นาย อมร ทาทอง 71,280,000 11.50
4 นาย ปรีชา สินอาภา 21,833,333 3.52
5 บริษัท อินฟินิท พาร์ทเนอร์ส จำกัด 11,000,000 1.77
6 น.ส. สุธิดา มงคลสุธี 7,000,000 1.13
7 นาย ปรเมษฐ์ เอกอุ่น 6,740,000 1.09
8 นาย บัญชา วงศ์หลีกภัย 6,330,000 1.02
9 นาย พิศาล คงวัฒนานนท์ 6,104,000 0.98
10 นาย ธนพล คงวัฒนานนท์ 6,087,800 0.98
11 นาย ศรัณย์ ปัญหา 5,990,000 0.97
12 นาย เอกชัย ระวีแสงสูรย์ 5,970,000 0.96
13 นาย สิทธาเกติ์ ปุกหุต 5,890,000 0.95
14 น.ส. รวิสรา งามรุ่งศิริ 5,260,000 0.85
15 กองทุนเปิด แอสเซทพลัส สมอล แอนด์ มิด แคป อิควิตี้ 3,305,200 0.53
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น