ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

นโยบายและประวัติการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีพันธกิจที่จะดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานของการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดย คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสําคัญ บริษัทฯ ยังตระหนักถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นทั้งในฐานะนักลงทุนและ เจ้าของบริษัท ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว บริษัทฯ จึงกําหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและ ข้อบังคับของบริษัทฯ ในแต่ละปี อย่างไรก็ดี บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายที่กําหนดไว้ ขึ้นอยู่กับความจําเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ ผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัทฯ สภาพคล่อง ทางการเงิน กระแสเงินสด การสํารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการ การขยายธุรกิจ และการลงทุนในอนาคต การสํารองเงินไว้ เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลประจําปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างการได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไรพอที่จะทํา เช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวถัดไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยจะอยู่ภายใต้อํานาจการพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทย่อย บริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิตาม งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทย่อย ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสํารองต่าง ๆ ทุก ประเภทตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในแต่ละปี ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะพิจารณาจ่ายเงินปันผลโดย คํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดําเนินงาน และฐานะทางการเงิน ของบริษัท สภาพคล่องทางการเงิน กระแสเงินสด การสํารองเงินไว้เพื่อบริหารกิจการการขยายธุรกิจ และการลงทุนใน อนาคต การสํารองเงินไว้เพื่อจ่ายชําระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจํากัดตามที่ กําหนดในสัญญากู้ยืมเงิน (ถ้ามี)

หลักทรัพย์ วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล จำนวนเงินปันผลต่อหุ้น วันผลประกอบการ
ADVICE 22/02/2567 14/03/2567 08/05/2567 เงินปันผล 0.07 01/01/66 - 31/12/66
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น