ติดต่อสอบถาม โทร.1491 หรือ 02-908-8888
Advice IT Infinite Public Company Limited

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

รายได้รวม

รายได้รวม

3,568

ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์รวม

2,937

ล้านบาท

หนี้สินรวม

หนี้สินรวม

2,079

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

1/2567

56.45

ล้านบาท

(หน่วย: ล้านบาท)

งวดงบการเงิน
ณ วันที่
งบปี 65
12/31/2565
งบปี 66
12/31/2566
ไตรมาส 1/67
03/31/2567
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 2,586.25 2,643.35 2,937.23
หนี้สินรวม 2,275.47 2,332.56 2,079.12
ส่วนของผู้ถือหุ้น 310.78 310.78 858.11
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 225.00 225.00 310.00
รายได้รวม 14,400.94 13,528.40 3,568.63
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น - - -  
กำไรสุทธิ 205.67 170.25 56.45
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.56 0.38 0.12
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 10.74 9.25 8.59
ROE(%) 66.18 54.78 21.53
อัตรากำไรสุทธิ(%) 1.43 1.26 1.58
ค่าสถิติสำคัญ
ณ วันที่
14/05/2567
ราคาล่าสุด(บาท) 4.26
มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 2,641.20
วันที่ของงบการเงินที่ใช้คำนวณค่าสถิติ 03/31/2567
P/E (เท่า) 14.71
P/BV (เท่า) 3.08
มูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (บาท) 1.38
อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน(%) 1.64
สมัครรับข้อมูลข่าวสาร และโปรโมชั่น